Stanovy

S T A N O V Y

Občianskeho združenia s názvom OZ 1051

(ďalej len ako „združenie“)

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Občianske združenie s názov OZ 1051 sa zriaďuje podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 2. Občianske združenie s názvom OZ 1051 je dobrovoľným združením občanov. Je samostatným, otvoreným, apolitickým a nezávislým združením združujúcim obyvateľov obec Veľké Úľany a ich priateľov.
 3.             Občianske združenie OZ 1051 je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky.

 Článok II

Sídlo združenia

 1. Názov občianskeho združenia je OZ 1051.
 2. Sídlom občianskeho združenia Záhradnícka 1347/47, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika.
 3. Združenie je založené na čas neurčitý.

Článok III

Poslanie a cieľ činnosti združenia

 1. Cieľom združenia je všestranne zlepšovať podmienky života v obci, a to najmä:
  1. vytvárať podmienky pre prehlbovanie spoločenského a kultúrneho života občanov v obci,
  2. vytvárať podmienky pre záujmové a rekreačné športové aktivity občanov,
  3. angažovať sa v úsilí o krajšiu, čistejšiu, upravenejšiu obec,
  4. rozvíjať povedomenie spolupatričnosti občanov,
  5. angažovať sa za zachovanie kultúrneho a historického dedičstva obce, oživovať obecné tradície a ďalej v nich pokračovať,
  6. všestranne propagovať obec Veľké Úľany.
 2. Za účelom naplnenia svojho cieľa sa bude združenie zameriavať najmä na činnosti:
  1. propagačná, vydavateľská a edičná činnosť v tlačových, audiovizuálnych a elektronických médiách zameraná na propagáciu združenia a jeho činnosti a dosahovanie svojich cieľov,
  2. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a programov pre verejnosť – pre deti, mládež a dospelých,
  3. zakladanie záujmových klubov a všestranná podpora ich činnosti (napr. rekreačné športové kluby, klub mladých a pod.)
  4. aktívna účasť pri územných a stavebných konaniach, ktoré zásadne menia vzhľad a charakter obce a životné prostredie,
  5. aktívne sa zúčastňovať pri skrášľovaní obce a dostupnými prostriedkami bojovať proti čiernym skládkam a neporiadkom na verejných priestranstvách,
  6. využívať prostriedky z podporných fondov a grantov na zlepšovanie životného prostredia v obci a v jej okolí,
  7. osvetovo – informačné činnosti v obci zamerané na problémy obecnej samosprávy,
  8. ochrana práv občanov,
  9. organizovanie verejných zbierok za účelom charitatívnej činnosti v prospech občanov obce – sociálna pomoc slabším rodinám, jednotlivcom, ako aj spolupráca s inými organizáciami pôsobiacich na území obce
  10. pri napĺňaní cieľov združenia spolupracovať s obecnou samosprávou, základnou školou, s obyvateľmi obce ako aj s rodákmi žijúcimi mimo obce.
  11. Podnikateľské aktivity v rámci obce s cieľom využitia výnosov v rámci iných aktivít Združenia

Článok IV

Členstvo, práva a povinnosti členov

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba,  ktorá má predpoklady podieľať sa na rozvoji činnosti združenia a súhlasí s týmito stanovami.
 2. Členstvo v združení vzniká prijatím člena správnou radou združenia na základe žiadosti uchádzača o členstvo.
 3. Členovia združenia majú právo:
  1. podieľať sa na činnosti združenia,
  2. voliť a byť volený do orgánov združenia,
  3. obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
  4. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
 4. Členovia združenia majú povinnosť:
  1. dodržiavať stanovy združenia,
  2. pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
  3. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
  4. ochraňovať a zveľadovať majetok združenia.
  5. zúčastňovať sa zasadnutí združenia v stanovených termínoch
 5. Členstvo zaniká:
  1. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu,
  2. úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
  3. zánikom združenia,
  4. vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
  5. vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

Článok V

Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. snem združenia
  2. štatutárnym orgán združenia
  3. revízor
 2. Najvyšším orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosti je: Snem združenia.
  • Snem združenia:
 1. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 2. volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu,
 3. schvaľuje plán činnosti, rozpočet a správu o hospodárení,
 4. schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu,
 5. rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 6. schádza sa minimálne raz do roka, pričom ho zvoláva štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní pred termínom schôdze,
 7. najvyšší orgán združenia tvoria všetci členovia združenia.
 • Snem združenia je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
 1. Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými schôdzami snemu združenia.
  • Funkčne obdobie štatutárneho orgánu sú 4 roky.
  • Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že k svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.
 2. Revízor
  • Revízor vykonáva kontrolnú činnosť hospodárenie združenia. Správu o tejto revízii predkladá na prvom pracovnom stretnutí Snemu združenia v každom novom kalendárnom roku.
  • Revízora volí Snem združenia na dobu 5 rokov, pričom opätovné zvolanie sa pripúšťa.

Článok VI

Organizačné jednotky združenie

Združenie môže zriadiť organizačné jednotky, pričom na ich ustanovenie je potrebné rozhodnutie snemu združenia.

Článok VII

Zásady hospodárenia združenia

 1. Združenie hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje štatutárny orgán. Štatutárny orgán združenia je povinný predložiť správu o hospodárení za uplynutý kalendárny rok na sneme združenia.
 2. O príjmoch a výdavkoch vedie účtovníctvo v zmysle platných právnych predpisov.
 3. S majetkom a finančnými prostriedkami hospodári združenie tak, aby boli dodržané právne normy (účtovníctvo, ekonomika, daňové a iné), hospodárne, aby boli zabezpečené ciele, úlohy a poslanie združenia. K tomuto účelu sa vypracováva ročný rozpočet, rozpočet na jednotlivé podujatia, schvaľované snemom združenia. Hospodárenie združenia kontroluje revízor združenia.

Článok VIII

Zmeny stanov združenia

O zmenách stanov združenia môže rozhodnúť výlučne Snem združenia dvojtretinovým súhlasom prítomných členov. Zmenu stanov ohlási združenie písomne MV SR do 15 dní od ich schválenia a pripojí vo dvoch vyhotoveniach text zmeny.

Článok IX

Zánik združenia a majetkové vysporiadanie pri zániku

 1. Združenie zaniká:
  1. dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením,
  2. právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.
 2. O rozpustení alebo zlúčení združenia rozhoduje Snem dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. O rozpustení alebo zlúčení oboznámi Správna rada združenia MV SR do 15 dní od príslušného rozhodnutia.
 3. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie likvidátorom, ktorého určí snem združenia, ak zaniká združenie dobrovoľným rozpustením

V iných prípadoch likvidátora určí MV SR.

Článok X

Záverečné ustanovenia

Tento dokument nadobúda právnu účinnosť jeho registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Vo Veľkých Úľanoch, dňa 22.12.2018